رکورد قبلیرکورد بعدی

" رهیافتهای تولید و فراوری گیاهان دارویی "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18446918
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : امیدبیگی، رضا
عنوان و نام پديدآور : رهیافتهای تولید و فراوری گیاهان دارویی/ تالیف رضا امیدبیگی
محل نشر : تهران
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : فکر روز
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۷۴ ،۱۳۷۹‬.
صفحه شمار : ‮۳ج.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : زبان: فارسی
: این کتاب در سال‭ ۱۳۷۴ ‬توسط شرکت کشت وصنعت گیاهان دارویی زردبند نیز منتشر شده است
يادداشت : پشت جلد به انگلیسی:‭Reza omidbaigi: Approarchesto production and processing of medicinal plants‬.
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : واژه‌نامه
: کتابنامه
موضوع : گیاهان دارویی
رده بندی کنگره : ‭RS۱۶۵‬‭ /‮الف‬۷۵،ر۹‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
مرکز آموزش سمنان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سمنان - آموزش۴۳۸۹موجود‭‬
مرکز سمنان - آموزش۴۹۸۰موجود‭‬
مرکز سمنان - آموزش۴۹۸۳موجود‭‬
مرکز سمنان - آموزش۶۵۸۹موجود‭‬
مرکز سمنان - آموزش۶۵۹۰موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان-سنندج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي کردستان (سنندج)1048372‭RS ۱۶۵ /‮الف‬۷۵،ر۹‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سمنان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سمنان - تحقیقات1048377‭RS ۱۶۵ /‮الف‬۷۵،ر۹‬موجود‭‬
مرکز سمنان - تحقیقات1114729‭QK ۹۹ /آ۱،‮الف‬۸ ۱۳۷۴‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز اصفهان - تحقیقات۳۹۴۲‭‭RS۱۶۵‬‭‭ /‮الف‬۷۵،ر۹‬موجود‭‬
مرکز آموزش سمنان. پردیس گرمسار
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سمنان - آموزش - گرمسار۲۹۵موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی هرمزگان- بندرعباس
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز هرمزگان - تحقیقات ۶۳۶‭QK ۹۹ /آ۱،‮الف‬۸ ۱۳۷۴‬موجود‭‬
مرکز هرمزگان - تحقیقات ۲۰۸۷‭RS ۱۶۵ /‮الف‬۷۵،ر۹‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز ایلام1048384‭RS ۱۶۵ /‮الف‬۷۵،ر۹‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمانشاه - تحقیقات۳۰۲۲‭RS۱۶۵‬ ‭/‮الف‬۷۵ر۹‬ ۱۳۷۴۱موجود‭‬
مرکز آموزش شهید هاشمی نژاد خراسان رضوی
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی5 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان رضوی - آموزش۱۳۴۲۶۱موجود‭‬
مرکز خراسان رضوی - آموزش۱۳۴۲۷۱موجود‭‬
مرکز خراسان رضوی - آموزش۱۳۴۲۸۲موجود‭‬
مرکز خراسان رضوی - آموزش۱۳۴۲۹۱موجود‭‬
مرکز خراسان رضوی - آموزش۱۳۵۸۳۳موجود‭‬
مرکز خراسان رضوی - آموزش۱۳۵۸۴۳موجود‭‬
مرکز خراسان رضوی - آموزش۱۳۵۸۶۱موجود‭‬
مرکز خراسان رضوی - آموزش۱۳۵۸۷۲موجود‭‬
مرکز خراسان رضوی - آموزش۱۳۵۸۸۲موجود‭‬
مرکز خراسان رضوی - آموزش۱۳۶۷۸۳موجود‭‬
مرکز خراسان رضوی - آموزش۱۳۶۷۹۲موجود‭‬
مرکز خراسان رضوی - آموزش۱۵۵۵۸۲موجود‭‬
مرکز خراسان رضوی - آموزش۱۵۵۵۹۳موجود‭‬
مرکز خراسان رضوی - آموزش۱۵۵۶۰۱موجود‭‬
مرکز خراسان رضوی - آموزش۲۰۰۶۸۲موجود‭‬
مركز آموزش بعثت فارس
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز فارس - آموزش۱۲۹۵۶موجود‭‬
مرکز فارس - آموزش۱۲۹۵۷۱موجود‭‬
مرکز فارس - آموزش۹۹۹۹۹۹۸۰موجود‭‬
مرکز فارس - آموزش۹۹۹۹۹۴۰۵۴۳موجود‭‬
موسسه تحقیقات خاک و آب تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات خاک و آب1048379‭RS ۱۶۵ /‮الف‬۷۵،ر۹‬موجود‭‬
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع۱۰۳۴۸۱‭QK ۹۹ /آ۱،‮الف‬۸ ۱۳۷۴‬۱موجود‭‬
موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع۱۰۳۵۱۷‭QK ۹۹ /آ۱،‮الف‬۸ ۱۳۷۴‬۲موجود‭‬
موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع۱۰۵۴۱۱‭QK ۹۹ /آ۱،‮الف‬۸ ۱۳۷۴‬۱موجود‭‬
موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع۱۰۵۴۱۲‭QK ۹۹ /آ۱،‮الف‬۸ ۱۳۷۴‬۳موجود‭‬
موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع۱۰۵۴۴۲‭QK ۹۹ /آ۱،‮الف‬۸ ۱۳۷۴‬۲موجود‭‬
موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع۱۰۵۵۰۹‭QK ۹۹ /آ۱،‮الف‬۸ ۱۳۷۴‬۳موجود‭‬
موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع۱۰۵۵۱۰‭QK ۹۹ /آ۱،‮الف‬۸ ۱۳۷۴‬۱موجود‭‬
موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع۱۰۵۵۳۳‭QK ۹۹ /آ۱،‮الف‬۸ ۱۳۷۴‬۲موجود‭‬
مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی3 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز یزد۱۷۸۷۱موجود‭‬
مرکز یزد۱۷۸۸۲موجود‭‬
مرکز یزد۳۱۳۹۱موجود‭‬
مرکز یزد۳۱۴۰۲موجود‭‬
مرکز یزد۳۱۴۱۱موجود‭‬
مرکز یزد۳۱۴۲۲موجود‭‬
مرکز یزد۳۱۴۷۲موجود‭‬
مرکز یزد۳۱۴۸۱موجود‭‬
مرکز یزد۳۱۴۹۲موجود‭‬
مرکز یزد۳۶۹۹۳موجود‭‬
مرکز یزد۳۷۰۰۳موجود‭‬
مرکز یزد۳۷۰۱۳موجود‭‬
مرکز یزد۶۴۶۷۱موجود‭‬
مرکز یزد۷۸۸۷۱موجود‭‬
مرکز یزد۷۸۸۸۲موجود‭‬
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز زنجان۴۶۳‭RS ۱۶۵‬ ‭ /‮الف‬۷۵ ر۹‬۱موجود‭‬
مرکز زنجان۴۷۷۶۲موجود‭‬
مرکز زنجان۹۵۴۱۱موجود‭‬
مرکز زنجان۹۶۱۲۳موجود‭‬
مرکز زنجان۹۷۲۹۲موجود‭‬
مرکز زنجان۹۷۳۰۲موجود‭‬
مرکز زنجان۹۷۶۸۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی تهران- ورامین
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تهران - تحقیقات1114737‭QK ۹۹ /آ۱،‮الف‬۸ ۱۳۷۴‬موجود‭‬
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر 1114728‭QK ۹۹ /آ۱،‮الف‬۸ ۱۳۷۴‬موجود‭‬
مرکز آموزش کرمانشاه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمانشاه - آموزش۶۱۳موجود‭‬
مرکز کرمانشاه - آموزش۱۱۴۱موجود‭‬
مرکز کرمانشاه - آموزش۴۰۱۰۲موجود‭‬
مرکز کرمانشاه - آموزش۴۰۱۱۲موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان-شاهرود
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سمنان - شاهرود۶۸۰۳‭RS ۱۶۵ /‮الف‬۷۵،ر۹‬موجود‭‬
مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی5 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آموزش امام خمینی کرج۸۷۵۹۱موجود‭‬
مرکز آموزش امام خمینی کرج۸۷۶۱۱موجود‭‬
مرکز آموزش امام خمینی کرج۱۰۷۹۰۳موجود‭‬
مرکز آموزش امام خمینی کرج۱۰۷۹۶۱موجود‭‬
مرکز آموزش امام خمینی کرج۱۱۶۴۹۳موجود‭‬
مرکز آموزش امام خمینی کرج۱۲۵۸۳۴موجود‭‬
مرکز آموزش امام خمینی کرج۲۶۰۹۲۲موجود‭‬
مرکز آموزش امام خمینی کرج۲۶۱۲۸۱موجود‭‬
مرکز آموزش امام خمینی کرج۲۶۹۱۹۲موجود‭‬
مرکز آموزش امام خمینی کرج۳۰۰۳۷۳موجود‭‬
مرکز آموزش امام خمینی کرج۸۷۶۰۱موجود‭‬
مرکز آموزش امام خمینی کرج۱۰۷۹۵۲موجود‭‬
مرکز آموزش امام خمینی کرج۱۱۶۴۸۳موجود‭‬
مرکز آموزش امام خمینی کرج۲۶۰۹۳۱موجود‭‬
مرکز آموزش امام خمینی کرج۲۶۱۲۷۲موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مرکزی-اراک
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز استان مرکزی - آموزش ۲۵۶۷۱موجود‭‬
مرکز استان مرکزی - آموزش ۲۵۶۸۲موجود‭‬
موسسه تحقیقات مرکبات- رامسر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری1114734‭QK ۹۹ /آ۱،‮الف‬۸ ۱۳۷۴‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد- دزفول
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز صفی آباد - دزفول1114732‭QK ۹۹ /آ۱،‮الف‬۸ ۱۳۷۴‬موجود‭‬
مرکز آموزش شهید غواصیه کردستان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کردستان۲۶۰۹۳موجود‭‬
مرکز کردستان۴۵۶۱۱موجود‭‬
مرکز کردستان۴۵۶۲۲موجود‭‬
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گیلان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز گیلان - آموزش۳۸۹۶۳موجود‭‬
مرکز گیلان - آموزش۷۶۶۷‭RS۱۶۵‬ ‭ /‮الف‬۷۵،ر۹‬۴موجود‭‬
مرکز گیلان - آموزش۷۱۵۴۲موجود‭‬
مرکز گیلان - آموزش۷۱۵۵۳موجود‭‬
مرکز گیلان - آموزش۷۱۵۹۱موجود‭‬
مرکز گیلان - آموزش۷۶۶۶‭RS۱۶۵‬ ‭ /‮الف‬۷۵،ر۹‬۴موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران-ساری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز مازندران - تحقیقات1048364‭RS ۱۶۵ /‮الف‬۷۵،ر۹‬موجود‭‬
مرکز آموزش خراسان جنوبی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان جنوبی - آموزش۲۳۵۴موجود‭‬
مرکز خراسان جنوبی - آموزش۶۴۳۰۱موجود‭‬
مرکز خراسان جنوبی - آموزش۶۹۳۷موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آذربایجان غربی - تحقیقات1048373‭RS ۱۶۵ /‮الف‬۷۵،ر۹‬موجود‭‬
مرکز آذربایجان غربی - تحقیقات1114731‭QK ۹۹ /آ۱،‮الف‬۸ ۱۳۷۴‬موجود‭‬
مرکز آموزش سمنان.پردیس رسول اکرم دامغان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سمنان - آموزش - رسول اکرم (ص) دامغان۴۴۵۹۲موجود‭‬
مرکز سمنان - آموزش - رسول اکرم (ص) دامغان۴۴۶۰۱موجود‭‬
مرکز سمنان - آموزش - رسول اکرم (ص) دامغان۴۴۶۰۱موجود‭‬
مرکز سمنان - آموزش - رسول اکرم (ص) دامغان۴۴۶۱۱موجود‭‬
مرکز سمنان - آموزش - رسول اکرم (ص) دامغان۴۴۶۱۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان جنوبی-بیرجند
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان جنوبی - تحقیقات1048378‭RS ۱۶۵ /‮الف‬۷۵،ر۹‬موجود‭‬
مرکز خراسان جنوبی - تحقیقات1114726‭QK ۹۹ /آ۱،‮الف‬۸ ۱۳۷۴‬موجود‭‬
مركز آموزش شهید فارسی اصفهان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز اصفهان - آموزش۵۸۱۹۱موجود‭‬
مرکز اصفهان - آموزش۵۸۲۳۲موجود‭‬
مرکز اصفهان - آموزش۵۸۲۴۲موجود‭‬
مرکز اصفهان - آموزش۵۸۲۵۳موجود‭‬
مرکز اصفهان - آموزش۵۸۲۷۱موجود‭‬
مركز آموزش اردبیل
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز اردبیل - آموزش۱۵۵۳موجود‭‬
مرکز آموزش شهید خیابانیان سیستان و بلوچستان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز زاهدان - آموزش - شهید خیابانیان۴۹۳۲موجود‭‬
مرکز زاهدان - آموزش - شهید خیابانیان۴۶۳۴۱موجود‭‬
مرکز آموزش سمنان. پردیس شاهرود
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سمنان - آموزش - شاهرود۱۱۰۳موجود‭‬
مرکز سمنان - آموزش - شاهرود۱۱۰۴موجود‭‬
مرکز آموزش الغدیر- لرستان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز لرستان1048375‭RS ۱۶۵ /‮الف‬۷۵،ر۹‬موجود‭‬
مرکز لرستان۱۵۶۳موجود‭‬
مرکز لرستان۱۵۶۴موجود‭‬
مرکز لرستان۳۲۹۵۱موجود‭‬
مرکز لرستان۹۸۸۵موجود‭‬
مرکز لرستان۹۸۸۶موجود‭‬
مرکز لرستان۹۸۸۷موجود‭‬
مرکز لرستان۹۸۸۸موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان- مشهد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان رضوی - تحقیقات1048367‭RS ۱۶۵ /‮الف‬۷۵،ر۹‬موجود‭‬
مرکز آموزش کرمان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمان - آموزش۲۲۵۴موجود‭‬
مرکز کرمان - آموزش۴۶۱۵موجود‭‬
مرکز کرمان - آموزش۴۶۱۶موجود‭‬
مرکز کرمان - آموزش۴۶۳۵موجود‭‬
مرکز کرمان - آموزش۹۵۳۹موجود‭‬
مرکز آموزش کرمانشاه.پردیس سرپل ذهاب
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمانشاه - آموزش - پل ذهاب۱۴۹۴موجود‭‬
مرکز کرمانشاه - آموزش - پل ذهاب۱۵۳۹موجود‭‬
مرکز آموزش شهید فروزنده مازندران. پردیس تنکابن
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
محل نگهداری تنکابن1۱۰۵موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز اردبیل - تحقیقات1048370‭RS ۱۶۵ /‮الف‬۷۵،ر۹‬موجود‭‬
موسسه تحقیقات گیاهپزشکی تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات گياهپزشکي کشور۱۹۴۱‭QK ۹۹ /آ۱،‮الف‬۸ ۱۳۷۴‬۳موجود‭‬
موسسه تحقيقات گياهپزشکي کشور۱۹۴۲۳موجود‭‬
موسسه تحقيقات گياهپزشکي کشور۲۹۵۰۳موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان- گرگان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز گلستان۸۰۰‭QK ۹۹ /آ۱،‮الف‬۸ ۱۳۷۴‬موجود‭‬
مرکز گلستان۱۲۰۵۸۴‭RS۱۶۵‬ ‭ /‮الف‬۷۵،ر۹‬موجود‭‬
مرکز آموزش شهید فروزنده مازندران. پردیس بابلسر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
محل نگهداری بابلسر2۷۰۷موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس- شیراز
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز فارس - تحقیقات 1114727‭QK ۹۹ /آ۱،‮الف‬۸ ۱۳۷۴‬۳موجود‭‬
مرکز آموزش بعثت فارس. پردیس علی آباد کمین
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز فارس - آموزش - علی آباد کمین۱۶۴۰موجود‭‬
مرکز فارس - آموزش - علی آباد کمین۶۱۷۲موجود‭‬
مرکز اسناد علمی معاونت ترویج و آموزش سازمان تات
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه و مرکز اسناد علمي معاونت ترويج و آموزش سازمان تات 1048385‭RS ۱۶۵ /‮الف‬۷۵،ر۹‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمان - تحقیقات۱۲۸۶‭RS ۱۶۵ /‮الف‬۷۵،ر۹‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان- سبزوار
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان رضوی - تحقیقات - سبزوار1048382‭RS ۱۶۵ /‮الف‬۷۵،ر۹‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قم
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز قم - تحقیقات۱۱۳۷‭RS ۱۶۵ /‮الف‬۷۵،ر۹‬۳موجود‭‬
مرکز قم - تحقیقات۱۱۳۸۳موجود‭‬
مرکز قم - تحقیقات۱۱۳۹موجود‭‬
مرکز قم - تحقیقات۱۱۴۰موجود‭‬
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی شعبه شمال غرب کشور
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه رازی مرند1048371‭RS ۱۶۵ /‮الف‬۷۵،ر۹‬موجود‭‬
مرکز آموزش الغدیرلرستان. پردیس بروجرد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز لرستان - آموزش - بروجرد۲۴موجود‭‬
کتابخانه مرکزی کشاورزی تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزي کشاورزي (تهران) 1114724‭QK ۹۹ /آ۱،‮الف‬۸ ۱۳۷۴‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز بوشهر - تحقیقات۵۰۶۸‭RS ۱۶۵ /‮الف‬۷۵،ر۹‬موجود‭‬
نظرسنجی