رکورد قبلیرکورد بعدی

" تدوین پروتکل تکثیر انبوه دو اکوتیپ برتر عناب استان خراسان جنوبی از طریق کشت بافت "


شماره شناسایی : 18791216
شماره مدرک : ۴۹۲۵۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی-ویزه]
شناسه افزوده : جعفرخانی کرمانی، مریم
: محمدپور، کاظم
: صفرنژاد، عباس
: حسینی، زهراالسادات
: غوث، کمال
: حبشی، علی اکبر
: زراعتگر، هادی
عنوان اصلي : تدوین پروتکل تکثیر انبوه دو اکوتیپ برتر عناب استان خراسان جنوبی از طریق کشت بافت
صفحه شمار : ‮‭۸۲‬ص.‬: مصور (رنگی)، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، ‮‭۱۳۹۴‬.
فروست : شماره ثبت ‮‭۴۹۲۵۱‬ مورخ ‮‭۱۳۹۵/۰۱/۲۵‬
: شماره طرح ‮‭۰۱۴-۰۵-۰۵-۹۱۵۷-۹۱۰۰۱‬
: شماره نامه ‮‭۹۱/۲۵۱‬ مورخ ‮‭۱۳۹۵/۰۱/۱۶‬
: این طرح: ترویجی است
: دستاورد بر حسب ماهیت: نوآوری است
: انتشار در قالب: مقالات علمی - پژوهشی داخلی و خارجی
شماره ثبت : ۴۹۲۵۱
فروست : شماره ثبت ‮‭۴۹۲۵۱‬ مورخ ‮‭۱۳۹۵/۰۱/۲۵‬
: شماره طرح ‮‭۰۱۴-۰۵-۰۵-۹۱۵۷-۹۱۰۰۱‬
: شماره نامه ‮‭۹۱/۲۵۱‬ مورخ ‮‭۱۳۹۵/۰۱/۱۶‬
: این طرح: ترویجی است
: دستاورد بر حسب ماهیت: نوآوری است
: انتشار در قالب: مقالات علمی - پژوهشی داخلی و خارجی
خلاصه یا چکیده : ‭Jujube (Ziziphus jujuba Mill.) belongs to the Rhamanaceae family. There are different ecotypes with medicinal and economical value which grow in different parts of Iran. Using the traditional propagation methods is very time consuming and there is no guarantee that the propagated plants are free of all the pathogens. Therefore using modern propagation methods such as tissue culture technology which allows production of mass number of pathogen-free plants is desirable. In the present investigation, stem buds and leaves of two ecotypes of jujube (Ghahan Ghom and Gyok Birjand) were used in order to optimize propagation and regeneration. Stem buds were surface sterilized and were cultivated on MS basal medium. At proliferating stage the shoots were separated from the stem sections and were used in different experiments. The effects of different culture media (MS, Vs, QL and SH), different concentrations of cytokinins (BAP, zeatin, kinetin, TDZ and 2ip), type of auxin (IBA, IAA, NAA) and different concentrations of IBA were compared. At the rooting stage different concentrations of IBA in combination with different concentrations of NAA were investigated. Results showed that at the proliferation stage the maximum stem elongation, maximum number of leaves and maximum number of axillary shoots in both ecotypes was obtained on MS medium containing BAP, zeatin and IBA. At rooting stage the highest percent of rooting was obtained in MS medium containing the highest level of IBA without NAA. The rooted explants were successfully acclimatized in the greenhouse. In the present research also in order to optimize regeneration in jujube, different explant types (whole leaf, leaf cut from four sides, leaf cut into three sections), different culture media (MS, 1/2 MS, WPM and 1/2WPM), various concentrations (0, 5, 10, 15, 20 ) of thidiazuron (TDZ) in combination with two concentrations (0, 1 ) of naphthalene acetic acid (NAA) were compared. Number of regenerated shoots per explant were recorded two or four weeks maintenance in the dark. The results indicated that explants maintained in the dark for two weeks had the higher shoot regeneration (1.38) compared to the explants which experienced 4 weeks of darkness. In comparing different explants types, maximum number of shoots (2.27) were observed on the complete leaves cut into three sections. The maximum percent of regeneration (75%) and highest number of regenerated shoot per explant (4.83) were observed in the MS medium containing 10 TDZ and 1 NAA. Keywords: Ziziphus jujuba, ecotypes, micropropagation, proliferation, rooting‬
: عناب با نام علمی ‭Ziziphus jujuba Mill ‬از خانواده ‭Rhamanaceae ‬است که در ایران با اکوتیپ‌های مختلف می‌روید. با توجه به ارزش اقتصادی و دارویی گیاه عناب تکثیر این گیاه دارای اهمیت زیادی می‌باشد. روشصهای سنتی تکثیر زمان زیادی نیاز دارد و گیاهان تکثیر شده از نظر سلامت تضمین شده نمیصباشند درحالیصکه تکثیر این گیاه با بکارگیری فناوری کشت بافت امکان تولید انبوه گیاهان عاری از پاتوژن در زمان کوتاهصتر را فراهم می‌سازد. در تحقیق حاضر از ریزنمونه های جوانه دو اکوتیپ عناب استان خراسان جنوبی (قاهان قم و گیوک بیرجند) و ریزنمونه های برگ اکوتیپ قاهان قم جهت تدوین پروتکل ریزازدیادی درون شیشهصای و باززایی استفاده شد. ریزنمونهصهای جوانه جانبی بعد از ضدعفونی سطحی در محیط کشت ‭MS ‬بدون هورمون کشت شدند و به منظور پرآوری جوانهصهای جانبی رشد یافته از پایه مادری جدا شده و تاثیر فاکتورهای مختلف روی پرآوری آنصها مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله پرآوری، محیط های کشت ‭(MS‬، ‭QL‬،‭SH ‬، ‭VS) ‬و غلظت های مختلف از سیتوکنینصها ص ‭BAP) ‬، زاتین ، کینتین، ۲‭ip ‬و ‭(TDZ ‬مورد بررسی قرار گرفتند. هم چنین تاثیر حضور نوع اکسین ‭IBA) ‬، ‭IAA ‬و ‭NAA) ‬و غلظتهای مختلف ‭IBA ‬در مرحله پرآوری مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله ریشهصزایی غلظتصهای متفاوت ‭IBA ‬به همراه ‭NAA ‬مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در مرحله پرآوری برای هر دو اکوتیپ محیط کشت ‭MS ‬حاوی ‭BAP+ ‬زاتین ‭+ IBA‬بیشترین افزایش طول ساقه، بیشترین افزایش تعداد برگ و بیشترین افزایش تعداد شاخساره های جانبی در هر دو اکوتیپ مشاهده شد. بیشترین درصد ریشه زایی در تیمار دارای مقادیر بالای ‭IBA ‬بدون حضور ‭NAA ‬در هردو اکوتیپ مشاهده شد. گیاهان ریشه دار شده با موفقیت به گلخانه منتقل و سازگار شدند. همچنین درتحقیق حاضر بررسی روش‌های باززایی در گیاه عناب برای استفاده در برنامه های به‌نژادی آتی انجام شد. ریز نمونه های برگ برش خورده به سه قسمت (نوک، وسط و پایین)، برگ برش خورده از چهارطرف و برگ کامل و تاثیر غلظت های متفاوت (،۰ ،۵ ،‮‭۱۵ ۱۰‬ و‮‭۲۰‬ میکرومولار ‭) TDZ ‬و(۰ و ۱ میکرومولار) نفتالین استیک اسید ‭(NAA) ‬در محیط کشتصهای ‭MS ‬و ‭WPM‬بررسی گردید. پس از تیمار ۲ و۴ هفته تاریکی میزان باززایی به ازای هر ریز نمونه گزارش شد. براساس نتایج به دست آمده تیمار ۲ هفته تاریکی با میانگین شاخه باززا شده در هر ریزنمونه ‮‭۱/۳۸‬ مناسبتر از ۴ هفته بود و مقایسه ۳ نوع ریزنمونه متفاوت نشان داد بیشترین باززایی در ریزنمونهص برگ برش خورده به سه قسمت با میانگین شاخه باززا شده در هر ریزنمونه ‮‭۲/۲۷‬ حاصل شد. در مقایسه ۴ محیط کشت ‭MS ‬، ‭MS ‬‮‭۱/۲‬ ، ‭WPM ‬و ‮‭۲/۱‬ ‭WPM ‬بیشترین درصد باززایی (‮‭۷۵‬%) و بیشترین تعداد شاخه های باززا شده (‮‭۴/۸۳‬) در تیمار محیط کشت ‭MS ‬شامل تنظیم کنندهصهای رشد یک میکرومولار ‭NAA ‬و ‮‭۱۰‬ میکرومولار ‭TDZ ‬حاصل شد. واژه های کلیدی: عناب، اکوتیپ، ریزازدیادی، پرآوری، ریشه زایی نکته اول: به دلیل این‌که پروژه سفارشی است مقادیر بهینه هورمون‌ها در قسمت اول چکیده (مربوط به پروتکل ریزازدیادی) ذکر نشده است. نکته دوم: تعداد گیاهان برای اکوتیپ قاهان قم حدود ‮‭۵۰۰‬ عدد است که در واکشت بعدی به ‮‭۱۰۰۰‬ عدد خواهد رسید. تعداد گیاهان گیوک بیرجند ‮‭۸۰‬ عدد است که در طی ۴ واکشت بعدی به ‮‭۱۰۰۰‬ عدد خواهد رسید.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
49251_1171.pdf
49251.pdf
گزارشات نهایی
متن
application/octet-stream
2.01 MB
85
85
موجودی
کتابخانه مرکزی کشاورزی تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزي کشاورزي (تهران) ۴۹۲۵۱موجود‭‬
نظرسنجی