نمایش مختصر - فهرستگان یکپارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزی
صفحه آماده است.
نوع مدرک
مقاله لاتین ( ۸۲۳۳ )
موضوعات مرتبط
USA ( ۷۸۳ )
species ( ۲۹۶ )
pines ( ۲۳۴ )
trees ( ۱۷۵ )
effects ( ۱۶۸ )
growth ( ۱۶۳ )
پدیدآوران مرتبط
Turner, B. L. ( ۲۰ )
Larsen, Paul. ( ۱۸ )
Cary, J. W. ( ۱۶ )
ناشران مرتبط
s.n. ( ۲۱۷ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:مقاله لاتین‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۸۲۳۳ رکورد از ۲۶۴۹۵۸ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :"Vegetative and floral malformation
پدیدآور :Kumar, J.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :Host plant, seasonal migration and control of the berry bug Dolycoris baccarum L. in Cyprus
پدیدآور :Krambias, Andeas
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
3.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :The root - knot nematodes, Meloidogyne SPP., found in Sri Lanka
پدیدآور :Lamberti, F.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
4.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :Preparation of a baculovirus inoculum for use by coconut farmers to control rhinoceros beetle (Oryctes rhioceros)
پدیدآور :Zelazny, B.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
5.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :Root - knot nematodes, Meloidogyne species, in Mauritius and Rodrigues
پدیدآور :Lamberti, F
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
6.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :Trap crops as a cultural measure in striga control in Africa
پدیدآور :Parkinson, V.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
7.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :Les mladies du sorgho et du mil en Mauritanie
پدیدآور :Frison, E. A.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
8.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :China
پدیدآور :Green, S. K.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
9.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :India
پدیدآور :Peter, C.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
10.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :Amsacta albistriga WLK. on groundnut and other crops
پدیدآور :Gunathilagaraj, K.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
11.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :Almond leaf scorch - a new disease from India
پدیدآور :Jindal, Krishna K.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
12.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :Libya
پدیدآور :Wajidi Khan, M.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
13.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :Mali
پدیدآور :Selvara J, J. C.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
14.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :Urban agroforestry
پدیدآور :Thaman, R. R.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
15.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :Urban forestry
پدیدآور :Olembo, R. J.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
16.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :Urban forestry
پدیدآور :Moll, Gary
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
17.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :A second look at the economics of natural management systems in tropical mixed forests
پدیدآور :Leslie, A. J.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
18.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :Tropical rain forest management
پدیدآور :Schmidt, R.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
19.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :Tropical timbers for construction in the Asean countries
پدیدآور :Tesoro, F.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
20.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان :West African wildlife
پدیدآور :Nitamoa - Baidu, Yaa.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو