نمایش مختصر - فهرستگان یکپارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزی
صفحه آماده است.
نوع مدرک
کتاب فارسی ( ۹۵۰۳۰ )
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
مترجم ( ۸۸۴ )
ناشران مرتبط
امیرکبیر ( ۱۲۵۹ )
بی‌نا] ( ۷۰۳ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:کتاب فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۹۵۰۳۰ رکورد از ۲۶۴۹۵۸ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :فلور ایران
پدیدآور :خاتم ساز.محبوبه
تاریخ نشر :‭۱۳۷۱‬.
ناشر :موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
شماره راهنما :‭QK۳۷۱‬‭/۸ف۶‮خ‍‬‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :کالبدشناسی مقایسه‌ای دستگاه تنفس پستانداران اهلی
پدیدآور :رادم‍ه‍ر، ب‍ی‍ژن‌
تاریخ نشر :‭۱۳۶۸‬.
ناشر :ب. رادمهر؛ م. ح. توحیدی‌پور
شماره راهنما :‭QL‮ ‬۸۴۵‮ ‬/ر۲،ک۲‮ ‬۱۳۶۸‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
3.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :فرهنگ گیل و دیلم: فارسی به گیلکی
پدیدآور :پاینده، محمود،‭۱۳۱۰ ‬
تاریخ نشر :‭۱۳۶۶‬.
ناشر :امیرکبیر
شماره راهنما :‭PIR‮ ‬۳۲۶۸‮ ‬/گ۹۳،پ۲‮ ‬۱۳۶۶‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
4.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :فلسفه ترویج
پدیدآور :جبرئیلی، تقی
تاریخ نشر :‭۱۳۵۰‬.
ناشر :آموزشگاه عالی کشاورزی همدان
شماره راهنما :‭S‮ ‬۵۴۴‮ ‬/ج۲،ف۸‮ ‬۱۳۵۰‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
5.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :فرهنگ زمین‌شناسی: فارسی- انگلیسی- فرانسه
پدیدآور :قریب، عبدالکریم،‭۱۲۹۱ ‬-، مترجم
تاریخ نشر :‭۱۳۶۶‬.
ناشر :انزلی
شماره راهنما :‭QE‮ ‬۵‮ ‬/ق۴،ف۴‮ ‬۱۳۶۶‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
6.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی
پدیدآور :آرون، رمون،‭۱۹۸۳-۱۹۰۵ ‬.
تاریخ نشر :‭۱۳۶۳ ،۱۳۷۰‬.
ناشر :سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی
شماره راهنما :‭HM‮ ‬۱۹‮ ‬/آ۴،م۴‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
7.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :واژه‌نامه فیزیک-انگلیسی-فارسی،فارسی-انگلیسی
پدیدآور :مرکز نشر دانشگاهی. گروه فیزیک
تاریخ نشر :‭۱۳۶۲‬.
ناشر :مرکز نشر دانشگاهی
شماره راهنما :‭QC‮ ‬۵‮ ‬/م۴،و۲‮ ‬۱۳۶۲‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
8.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :واژه‌نامه فیزیک انگلیسی-فارسی،فارسی-انگلیسی (نشر مقدماتی)
پدیدآور :مرکز نشر دانشگاهی. گروه فیزیک
تاریخ نشر :‭۱۳۶۱-۱۳۶۲‬.
ناشر :مرکز نشر دانشگاهی
شماره راهنما :‭QC‮ ‬۵‮ ‬/م۴،و۲‮ ‬۱۳۶۱‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
9.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :آفات مهم چغندرقند و طرق مبارزه با آنها
پدیدآور :خ‍ی‍ری‌ او رون‍د، م‍ح‍م‍د
تاریخ نشر :۱۳۷۰، ۱۳۶۹.
ناشر :سازمان ترویج کشاورزی‌؛ موسسه نشر کلمه
شماره راهنما :‭SB‮ ‬۶۰۸‮ ‬/چ۶،خ۹‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
10.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :بیوشیمی و فیزیولوژی گیاهی (عملی)
پدیدآور :ح‍دادچ‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
تاریخ نشر :‭۱۳۶۵‬.
ناشر :جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی)، بخش فرهنگی، واحد فوق برنامه
شماره راهنما :‭QK‮ ‬۸۶۵‮ ‬/ح۴،ب۹‮ ‬۱۳۶۵‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
11.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :زنبورداری عملی
پدیدآور :ع‍راق‍ی‌، م‍ح‍م‍د
تاریخ نشر :‭۱۳۶۶ ،۱۳۷۶‬.
ناشر :دنیا
شماره راهنما :‭SF‮ ‬۵۳۱/۵‮ ‬/ع۴،ز۹‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
12.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :خانواده و نیازمندیهای کودکان
پدیدآور :ق‍ائ‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
تاریخ نشر :‭۱۳۶۶ ،۱۳۷۰‬.
ناشر :امیری
شماره راهنما :‭HQ‮ ‬۷۶۹‮ ‬/ق۲،خ۲‮ ‬۱۳۷۰‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
13.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :شیمی آلی معاصر
پدیدآور :ترنی، اندرو
تاریخ نشر :‭۱۳۶۶، ۱۳۷۱‬.
ناشر :مرکز نشر دانشگاهی
شماره راهنما :‭QD‮ ‬۲۵۱/۲‮ ‬/ت۴،ش۹‮ ‬۱۳۶۶‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
14.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :کتابشناسی علوم زیستی
پدیدآور :م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، م‍ه‍رخ‌ (ق‍اب‍وس‍ی‌)
تاریخ نشر :‭۱۳۶۵‬.
ناشر :وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد و مدارک علمی
شماره راهنما :‭Z‮ ‬۵۳۲۰‮ ‬/م۷،ک۲‮ ‬۱۳۶۵‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
15.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :جغرافیای مفصل ایران
پدیدآور :بدیعی، ربیع،‭۱۳۰۰ ‬
تاریخ نشر :‭۱۳۶۲، ۱۳۶۷ ،۱۳۷۰-۱۳۷۲‬.
ناشر :اقبال
شماره راهنما :‭۹۱۵/۵‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
16.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :جامعه‌شناسی روستایی
پدیدآور :وثوقی، منصور،‭۱۳۲۰ ‬-، مترجم
تاریخ نشر :‭۱۳۸۶ ،۱۳۶۶، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹‬.
ناشر :کیهان
شماره راهنما :‭HT‮ ‬۴۲۱‮ ‬/و۲،ج۲‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
17.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی (قدس سره)
پدیدآور :خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران،‭۱۳۶۸-۱۲۸۰ ‬
تاریخ نشر :‭۱۳۶۹،۱۳۷۶،۱۳۷۷‬.
ناشر :رجاء
شماره راهنما :‭DSR‮ ‬۱۵۷۴‮ ‬/و۶‮ ‬۱۳۶۹‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
18.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :شیمی مواد طبیعی
پدیدآور :عبده، یحیی، مترجم
تاریخ نشر :‭۱۳۵۵ ،۱۳۶۳،۱۳۵۷‬.
ناشر :دانشگاه تهران
شماره راهنما :‭QD‮ ‬۲۵۱/۲۲‮ ‬/ع۲،ش۹‮ ‬۱۳۵۵‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
19.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :ژاپن و سیاستهای امنیت اقتصادی آن
پدیدآور :نقی‌زاده، محمد
تاریخ نشر :‭۱۳۷۲، ۱۳۶۶‬.
ناشر :نشر نگارش
شماره راهنما :‭HC‮ ‬۴۶۲/۹‮ ‬/ن۷،ژ۲‮ ‬۱۳۷۲‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
20.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :فاتحه‌الکتاب : تفسیر سوره شریفه حمد
پدیدآور :دستغیب، عبدالحسین،‭۱۳۶۰-۱۲۹۲ ‬
تاریخ نشر :[‭[۱۳۶ ‬.
ناشر :کاوه
شماره راهنما :‭BP‮ ‬۱۰۲/۱۲‮ ‬/د۵،ف۲‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو