نمایش مختصر - فهرستگان یکپارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزی
صفحه آماده است.
نوع مدرک
کتاب لاتين ( ۴۶۵۰۳ )
موضوعات مرتبط
Biochemistry ( ۱۶۵ )
Microbiology ( ۱۴۸ )
Botany ( ۱۴۶ )
Ecology ( ۱۴۴ )
پدیدآوران مرتبط
title ( ۲۲۶ )
ناشران مرتبط
McGraw-Hill ( ۱۴۸۴ )
Wiley ( ۱۰۲۳ )
Prentice-Hall ( ۸۴۱ )
Academic Press ( ۸۱۵ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:کتاب لاتين‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۴۶۵۰۳ رکورد از ۲۶۴۹۵۸ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :The land and wildlife of North America
پدیدآور :Farb, Peter
تاریخ نشر :[1966].
ناشر :Time, inc
شماره راهنما :‭QH102‬‭.F3‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Lecture notes in control and information sciences
پدیدآور :International Federation for Information Processing
تاریخ نشر :[19 ]-.
ناشر :Springer-Verlag
شماره راهنما :‭TJ212.2‬‭.L4‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
3.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Light alloys: metallurgy of the light metals
پدیدآور :Polmear, I. J.
تاریخ نشر :1989.
ناشر :E. Arnold
شماره راهنما :‭TN773‬‭.P64‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
4.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Livestock feeds and feeding
پدیدآور :Church, D. C.
تاریخ نشر :1991.
ناشر :Prentice Hall
شماره راهنما :‭SF95‬‭.C48 1991‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
5.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Handbook for lathe operators and foremen
پدیدآور :Fomin, Sergei Fedorovich
تاریخ نشر :1968.
ناشر :Mir
شماره راهنما :R‭TJ1165‬‭.F65‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
6.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :A manual of paper chromatography and paper electrophoresis
پدیدآور :Block, Richard Joseph, 1906-1962
تاریخ نشر :1955.
ناشر :Academic Press
شماره راهنما :‭QD271‬‭.B59 1955‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
7.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Manual of quantitative genetics
پدیدآور :Becker, Walter A. (Walter Alvin), 1920
تاریخ نشر :1975.
ناشر :Academic Enterprises
شماره راهنما :‭QH452.7‬‭.B43 1975‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
8.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Manual of soil & water conservation practices
پدیدآور :Gurmel Singh
تاریخ نشر :1990.
ناشر :Central Soil & Water Conservation Research & Training Institute (I.C.A.R.)
شماره راهنما :‭S625‬‭.I47 G87 1990‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
9.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Marine biology
پدیدآور :Reseck, John, 1935
تاریخ نشر :1980, 1979, 1930.
ناشر :Reston Pub. Co.
شماره راهنما :‭QH91‬‭.R47‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
10.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Marine design manual for fiberglass reinforced plastics
پدیدآور :Gibbs & Cox
تاریخ نشر :1960.
ناشر :McGraw-Hill
شماره راهنما :‭VM162‬‭.G5‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
11.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :A manual on methods for the assessment of secondary productivity in fresh waters
تاریخ نشر :1984.
ناشر :Blackwell Scientific Publications, Blackwell Mosby Book Distributors
شماره راهنما :‭QH96.57‬‭.P75M36 1984‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
12.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Marine climate, weather and fisheries: the effects of weather and climatic changes on fisheries and ocean resources
پدیدآور :Laevastu, Taivo
تاریخ نشر :1993.
ناشر :Fishing news books
شماره راهنما :‭SH343.3‬‭.L34 1993‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
13.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Marine internal combustion engines
پدیدآور :Petrovskii, Nikolai Viktorovich
تاریخ نشر :[196 ].
ناشر :Mir Publishers
شماره راهنما :‭VM770‬‭.P47‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
14.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Mathematical handbook; higher mathematics
پدیدآور :Vygodskii, M. IA. (Mark IAkovlevich)
تاریخ نشر :1984, 1975, 1971.
ناشر :Mir Publishers
شماره راهنما :‭QA40.V 8413‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
15.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Mathematical methods
پدیدآور :Potter, Merle C.
تاریخ نشر :1991.
ناشر :P.H.I
شماره راهنما :‭QA37.2‬‭.P668 1991‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
16.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Matrix computations and mathematical software
پدیدآور :Rice, John Rischard
تاریخ نشر :1981.
ناشر :McGraw-Hill
شماره راهنما :‭QA188‬‭.R52‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
17.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Meat hygiene
پدیدآور :Miller, Albert Rauch, 1899
تاریخ نشر :1951.
ناشر :Lea & Febiger
شماره راهنما :‭TS1975‬‭.M5‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
18.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Metal forming: fundamentals and applications
پدیدآور :Altan, Taylan
تاریخ نشر :1983.
ناشر :American Society for Metals
شماره راهنما :‭TS205‬‭.A56 1983‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
19.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Microcomputer systems
پدیدآور :Derivation and Tabulation Associates. inc
تاریخ نشر :1981-.
ناشر :D.A.T.A. Inc.
شماره راهنما :‭TK7888.4‬‭.M53‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
20.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان :Mechanics of immiscible fluids in porous media
پدیدآور :Corey, A. T. (Arthur Thomas), 1919
تاریخ نشر :1990.
ناشر :Water Resources Publications
شماره راهنما :‭TA357‬‭.C69 1990‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو