نمایش مختصر - فهرستگان یکپارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزی
صفحه آماده است.
نوع مدرک
موضوعات مرتبط
Hydrology ( ۸ )
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
Scetiran ( ۸ )
n.pub.] ( ۳ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:منابع جغرافیایی لاتین‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۹۹ رکورد از ۲۶۴۹۵۹ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
latin cartographic materials
latin cartographic materials[Map]
عنوان :Agricultural land use in 1355
تاریخ نشر :1976.
ناشر :scetiran
شماره راهنما :‭M1‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2.
latin cartographic materials
latin cartographic materials[Map]
عنوان :Agricultural land use in 1355
تاریخ نشر :1976.
ناشر :Scetiran
شماره راهنما :‭M2‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
3.
latin cartographic materials
latin cartographic materials[Map]
عنوان :Agricultural land use in 1355
تاریخ نشر :1976.
ناشر :Scetiran
شماره راهنما :‭M3‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
4.
latin cartographic materials
latin cartographic materials[Map]
عنوان :Soil, pasture and forest potentialities map of iran
تاریخ نشر :1976.
ناشر :Scetiran
شماره راهنما :‭M4‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
5.
latin cartographic materials
latin cartographic materials[Map]
عنوان :Soil, pasture and forest potentialities map of iran
تاریخ نشر :1976.
ناشر :Scetiran
شماره راهنما :‭M5‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
6.
latin cartographic materials
latin cartographic materials[Map]
عنوان :Soil, pasture and forest potentialities map of iran
تاریخ نشر :1976.
ناشر :Scetiran
شماره راهنما :‭M6‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
7.
latin cartographic materials
latin cartographic materials[Map]
عنوان :Spatial distribution of the rural population in 1355
تاریخ نشر :1976.
ناشر :Scetirn
شماره راهنما :‭M7‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
8.
latin cartographic materials
latin cartographic materials[Map]
عنوان :Spatial distribution of the rural population in 1335
تاریخ نشر :1976.
ناشر :Scetiran
شماره راهنما :‭M8‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
9.
latin cartographic materials
latin cartographic materials[Map]
عنوان :Spatial distribution of the rural population in 1355
تاریخ نشر :1977.
ناشر :Scetiran
شماره راهنما :‭M9‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
10.
latin cartographic materials
latin cartographic materials[Map]
عنوان :Stereographic world
تاریخ نشر :[n.d.].
ناشر :Hammond
شماره راهنما :‭M10‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
11.
latin cartographic materials
latin cartographic materials[Map]
عنوان :New zeland
پدیدآور :W.N. Hawkey
تاریخ نشر :1984.
ناشر :Department of lands & survey
شماره راهنما :‭M11‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
12.
latin cartographic materials
latin cartographic materials[Map]
عنوان :[The rodes of Iran]
تاریخ نشر :[n.d.].
ناشر :n.pub.]
شماره راهنما :‭M12‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
13.
latin cartographic materials
latin cartographic materials[Map]
عنوان :The heart of the grand canyon : grand canyon national park, arizona
تاریخ نشر :1978.
ناشر :National geography society
شماره راهنما :‭M13‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
14.
latin cartographic materials
latin cartographic materials[Map]
عنوان :The world
پدیدآور :Gilbert M.Grosvenor
تاریخ نشر :1981.
ناشر :National geographic society
شماره راهنما :‭M14‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
15.
latin cartographic materials
latin cartographic materials[Map]
عنوان :[Mineral resources of Iran]
تاریخ نشر :[n.d.].
ناشر :n.pub.]
شماره راهنما :‭M15‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
16.
latin cartographic materials
latin cartographic materials[Map]
عنوان :[Energy map of Iran]
تاریخ نشر :[n.d.].
ناشر :n.pub]
شماره راهنما :‭M16‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
17.
latin cartographic materials
latin cartographic materials[Map]
عنوان :Epicentre map of Iran (1900-1976)
تاریخ نشر :1976.
ناشر :Geolgical survey of Iran
شماره راهنما :‭M17‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
18.
latin cartographic materials
latin cartographic materials[Map]
عنوان :Geological map of Iran
تاریخ نشر :1985.
ناشر :Gological survey of Iran
شماره راهنما :‭M18‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
19.
latin cartographic materials
latin cartographic materials[Map]
عنوان :Areas of destructive earthqukes in Iran (4th century B. C. to 1976 A.D)
تاریخ نشر :1976.
ناشر :Geological survey of Iran
شماره راهنما :‭M18‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
20.
latin cartographic materials
latin cartographic materials[Map]
عنوان :Generalized fault map of Iran
تاریخ نشر :1976.
ناشر :Geological survey of Iran
شماره راهنما :‭M19‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو