نمایش مختصر - فهرستگان یکپارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزی
صفحه آماده است.
نوع مدرک
موضوعات مرتبط
مدیریت ( ۷ )
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:سایر منابع چاپی فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۷۹۳ رکورد از ۲۶۴۹۵۸ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی [جزوه]
عنوان :پرورش ماهی قزل آلا در مزارع برنج
تاریخ نشر :‏‫‏۱۳۷۹.
ناشر :معاونت تکثیر و پرورش آبزیان، اداره کل آموزش و ترویج
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2.
سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی [جزوه]
عنوان :پرورش ماهی قزل آلا در مزارع برنج
تاریخ نشر :‏‫‏۱۳۷۹.
ناشر :معاونت تکثیر و پرورش آبزیان، اداره کل آموزش و ترویج
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
3.
سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی [گزارش]
عنوان :گزارش فرهنگی ایران ۲۵۳۴
تاریخ نشر :[۱۳۵۴].
ناشر :شورای عالی فرهنگی و هنر، مرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگی
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
4.
سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی [گزارش]
عنوان :سهم ایران در پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم
تاریخ نشر :[بی تا]
ناشر :وزارت امور خارجه]
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
5.
سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[تقویم]
عنوان :۱۳۸۲هجری شمسی
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :انتشارات طالب آملی
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
6.
سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[تقویم]
عنوان :۱۳۸۳هجری شمسی
تاریخ نشر :۱۳۸۳
ناشر :انتشارات طالب آملی
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
7.
سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[تقویم]
عنوان :۱۳۸۴هجری شمسی
تاریخ نشر :۱۳۸۴
ناشر :انتشارارات طالب آملی
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
8.
سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[تقویم]
عنوان :۱۳۸۵هجری شمسی
تاریخ نشر :۱۳۸۵
ناشر :انتشارات طالب آملی
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
9.
سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[تقویم]
عنوان :۱۳۸۶هجری شمسی
تاریخ نشر :۱۳۸۶
ناشر :انتشارات طالب آملی
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
10.
سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی [جزوه]
عنوان :حقوق بشر
تاریخ نشر :‏‫‏××۱۳].
ناشر :دانشگاه تهران دانشکده حقوق وعلوم سیاسی
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
11.
سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[استاندارد]
عنوان :یاتاقانهای غلتشی- روش محاسبه بار ایستایی
پدیدآور :موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
تاریخ نشر :‏‫‏‏‏، ۱۳۸۲.
ناشر :موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
12.
سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی [گزارش]
عنوان :آثار و پیامدهای خشکسالی در بخش کشاورزی و راههای مقابله با آن
تاریخ نشر :۱۳۷۹
ناشر :وزارت کشاورزی٬ معاونت برنامه‌ریزی و بودجه٬ مؤسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
13.
سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[پایگاه تقدیر و تشکر]
عنوان :اجرای برنامه توسعه کشت دانه های روغنی دیم کشور
پدیدآور :پورداد، سعید، معاونت موسسه تحقیقات دیم کشور
تاریخ نشر :۱۳۸۷.
ناشر :امور تولیدات گیاهی
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
14.
سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[پایگاه تقدیر و تشکر]
عنوان :بررسی میزان سازگاری رقم اصلاح شده و پرپتانسیل کلزا با نام شیرالی
پدیدآور :پورداد، سعید، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
تاریخ نشر :۱۳۸۹.
ناشر :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
15.
سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[پایگاه تقدیر و تشکر]
عنوان :تحقق اولویت های نظام اداری به عنوان واحد شهرستانی برگزیده
پدیدآور :ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود کرمانشاه
تاریخ نشر :۱۳۷۹.
ناشر :سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
16.
سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[پایگاه تقدیر و تشکر]
عنوان :ایستگاه نمونه شهرستانی در محور توسعه تحقیقات
پدیدآور :نادر محمودی، کوروش، سرپرست ایستگاه تحقیقات کشاورزی سرارود
تاریخ نشر :۱۳۷۹.
ناشر :سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
17.
سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[پایگاه تقدیر و تشکر]
عنوان :معرفی رقم جدید گندم نان بم( ۱۵- ER-Salt)
پدیدآور :آرزمجو، محسن، عضو هیات علمی مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی( بیرجند)
تاریخ نشر :۱۳۸۶.
ناشر :موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
18.
سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[پایگاه تقدیر و تشکر]
عنوان :موافقت با نام گذاری رقم جدید گلرنگ ۵۳۷۵۹۸- PI
پدیدآور :غفاری، رئیس موسسه تحقیقات دیم کشور
تاریخ نشر :۱۳۸۶.
ناشر :سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
19.
سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[پایگاه تقدیر و تشکر]
عنوان :تصویب نام رقم نصرت برای لاین جو 6-MB73
پدیدآور :آرزمجو، محسن، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی
تاریخ نشر :۱۳۸۷.
ناشر :موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
20.
سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[پایگاه تقدیر و تشکر]
عنوان :تصویب نام رقم " فجر ۳۰" برای لاین جو آبی 16-80-MB
پدیدآور :آرزمجو، محسن، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
تاریخ نشر :۱۳۸۷.
ناشر :موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو