نمایش مختصر - فهرستگان یکپارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزی
صفحه آماده است.
نوع مدرک
موضوعات مرتبط
کشاورزی ( ۵۱ )
مجلات ( ۳۴ )
علمی ( ۳۱ )
خبری ( ۱۹ )
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:پیایند فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۲۸۸۰ رکورد از ۲۶۴۹۵۹ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان :علوم کشاورزی و منابع طبیعی
تاریخ نشر :‭۱۳۷۲‬.
ناشر :دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان :آبزی پرور
تاریخ نشر :‭۱۳۷۱‬.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
3.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان :کشاورزی و صنعت
تاریخ نشر :: ‭۱۳۷۷‬.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
4.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان :اقتصاد کشاورزی و توسعه
تاریخ نشر :‭۱۳۷۱‬.
ناشر :وزارت جهاد کشاورزی-موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
5.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان :سرزمین سبز
تاریخ نشر :: ‭۱۳۸۲‬.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
6.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان :سپهر
تاریخ نشر :‭۱۳۷۰‬.
ناشر :سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
7.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان :کتاب هفته
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
8.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان :گزارش
تاریخ نشر :: ‭۱۳۶۹‬.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
9.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان :آموزش و سازندگی
ناشر :وزارت جهاد کشاورزی ، موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
10.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان :دنیای کامپیوتر و ارتباطات
تاریخ نشر :: ‭۱۳۸۰‬.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
11.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان :کتاب
تاریخ نشر :‭۱۳۶۸‬.
ناشر :سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
12.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان :حسابدار رسمی
تاریخ نشر :: ‭۱۳۸۳‬.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
13.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان :دامپزشکی ایران
تاریخ نشر :‭۱۳۸۳‬.
ناشر :دانشگاه شهید چمران اهواز
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
14.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان :علوم زراعی ایران
تاریخ نشر :‭۱۳۸۳‬.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
15.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان :نامه‌ی انجمن حشره‌شناسی ایران
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
16.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان :فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی
ناشر :سازمان نطام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
17.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان :فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی
ناشر :سازمان نطام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
18.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان :پژوهش و سازندگی درزراعت و باغبانی
تاریخ نشر :‭۱۳۷۰‬.
ناشر :وزارت جهاد کشاورزی
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
19.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان :پیام جهاد کشاورزی
ناشر :وزارت جهاد کشاورزی.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
20.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان :آب وآبیاری
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو