نمایش مختصر - فهرستگان یکپارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزی
صفحه آماده است.
نوع مدرک
موضوعات مرتبط
Biology- Botany ( ۹۸ )
Agriculture ( ۴۵ )
Biology ( ۴۲ )
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
Springer ( ۹ )
ELSEVIER ( ۸ )
CIAT ( ۷ )
ICRISAT ( ۵ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:پیایند لاتین‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۵۱۳۱ رکورد از ۲۶۴۹۵۹ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY
ناشر :Elsevier science b.v.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :ANIMAL NUTRITION HIGHLIGHTS
ناشر :American soybean association
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
3.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :ANIMAL NITRITION RESEARCH HIGHLIGHTS
ناشر :American saybean association
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
4.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :ANNALES AGRONOMIQUES
تاریخ نشر :1875
ناشر :institut national de la recherche agronomiques
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
5.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :ANNALES DE TECHNOLOGIE AGRICOLE
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
6.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :ANNALES DE ZOOLOGIE ECOLOGIE ANIMALE
تاریخ نشر :1969.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
7.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :ANNALES DE ZOOTECHNIE
تاریخ نشر :1952.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
8.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :ANNALES DES EPIPHYTIES
تاریخ نشر :1969.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
9.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :ANNALES DES SCIENCES FORESTIERES
تاریخ نشر :1923.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
10.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :ANNALS OF BOTANY
تاریخ نشر :1887
ناشر :Academic press inc(london) limited
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
11.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :APO ANNUAL REPORT
ناشر :Asian productivity organiation
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
12.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :APO NEWS
ناشر :ASian produefivity organisation tokyo
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
13.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :APIACTA Aninternasionaltechnical magazine of agricultural and economic information
ناشر :Apimondia
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
14.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :APPLIED AGRICULTURAL RESEARCH
ناشر :springer-verlag
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
15.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :APPLIED AND ENVIROMENTAL MICROBIOLOGY
ناشر :American soeiety for microbiology
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
16.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :APPLIED BIOCHEMISTRY AND MICROBIOLOGY
ناشر :Consultants bureau,newyork and london
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
17.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :APPLIED ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY
ناشر :Japanese society of applied entomology and zoology
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
18.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
ناشر :springer-verlag berlin heidelberg
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
19.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :APPLIED SCIENCE & TECHNOLOGY INDEX
تاریخ نشر :1958
ناشر :H.W.WILSON COMPANY.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
20.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان :ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN AFRICA(annual report)
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو