نمایش مختصر - فهرستگان یکپارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزی
صفحه آماده است.
نوع مدرک
موضوعات مرتبط
الف. عنوان ( ۱۱۵ )
اسانس ( ۵۲ )
ایران ( ۵۲ )
پدیدآوران مرتبط
کشاورزی ( ۱۴۱۵ )
دامپزشکی ( ۳۱۸ )
علوم ( ۱۶۸ )
ناشران مرتبط
تهران ( ۹۷۵ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:پایان نامه فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۰۴۶۲ رکورد از ۲۶۴۹۵۸ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]
عنوان :بررسی توان تولید موجودات کفزی جهت آبزی پروری در دریاچه گلابر زنجان
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
عنوان :شیلات و نقش آن در اقتصاد کشور
پدیدآور :‏ خانی‏ عین الله
ناشر :تربیت معلم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
3.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]
عنوان :واژه‌ن‍ام‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ری‍ل‍ی‌، آل‍م‍ان‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌
پدیدآور :م‍ج‍ی‍دی‌ ف‍رد، ن‍اص‍ر
تاریخ نشر :۱۳۸۳
شماره راهنما :‭۵۱-۸۷۷۷‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
4.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
عنوان :مقایسه مقاومت به آتش چوب¬های صنوبر(تبریزی) و یک چوب وارداتی فرآوری شده
تاریخ نشر :۱۳۹۳
ناشر :آزاد اسلامی / علوم کشاورزی و منابع طبیعی
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
5.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان :تعیین ارزش غذایی کاه گندم،کاه‌جو،کاه برنج،پوسته برمج،ضایعات چای و یونجه با روشهای شیمیایی و هضمی قبل و بعد از آمونیاکی کردن
پدیدآور :تربتی نژاد،نورمحمد
تاریخ نشر :‭۱۳۶۷‬
ناشر :دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده کشاورزی
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
6.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان :بررسی تنوع ژنتیکی وپراکندگی جغرافیایی ارقام بومی گندم نان در اقالیم مختلف ایران
پدیدآور :میرمحمدی میبدی،علی محمد
تاریخ نشر :‭۱۳۶۷‬
ناشر :دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده کشاورزی
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
7.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان :بررسی استعداد برههای بومی پروار شده
پدیدآور :دبیری،نجفقلی
تاریخ نشر :‭۱۳۶۶‬
ناشر :دانشگاه تربیت مدرس -دانشکده کشاورزی
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
8.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان :بررسی عملکرد اجرای طرح جنگلداری گلبند(دانگ تجدید نسل اول سری شوراب)
پدیدآور :معیری،محمدهادی
تاریخ نشر :‭۱۳۶۷‬
ناشر :دانشگاه تربیت مدرس
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
9.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان :پروژه پایانی توزیع انرژی
پدیدآور :کسمائی،سعید
تاریخ نشر :‭۱۳۶۶‬
ناشر :مرکز آموزش عالی جهاد سازندگی تهران
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
10.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان :توزیع انرژی الکتریکی
پدیدآور :حیدری احمدی،عباسعلی
ناشر :مرکز آموزش عالی جهاد سازندگی تهران
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
11.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان :پروژه طراحی ماشین (ترانسفورماتور)
پدیدآور :شه روان،حسن
ناشر :دانشگاه تبریز،دانشکده فنیگچ
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
12.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان :پروژه سازه های بتن آرمه
پدیدآور :جعفریان،محمدعلی
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
13.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان :پروژه مهندسی آب و فاضلاب
پدیدآور :جمالی،کوروش
تاریخ نشر :‭۱۳۷۰‬
ناشر :مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
14.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان :طرح تولید چک(ترانس مهتابی)
پدیدآور :جلینی کرد،ابوالقاسم
تاریخ نشر :‭۱۳۷۰‬
ناشر :مرکزآموزش عالی امام خمینی(ره)
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
15.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان :بررسی علل کمی بازده محصولات کشاورزی روستای جعفرآباد شهرستان آشتیان ،استان مرکزی
پدیدآور :همایونی،حسین
تاریخ نشر :‭۱۳۷۰‬
ناشر :مرکز آموزش عالی امام خمینی
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
16.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان :بررسی نقش کانالهای هوائی آبرسانی در کشت برنج در روستای اباتر از توابع‌شهرستان صومعه‌سرا
پدیدآور :فرهمند،احمد
تاریخ نشر :‭۱۳۷۰‬
ناشر :مرکز آموزش عالی امام خمینی
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
17.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان :بررسی نقش طرحهای سنابل‭۲،۱)‬)در توسعه زراعت دیم،روستای سراب ننیز،شهرستان گچساران،استان کهمیلویه و بویراحمد
پدیدآور :نصیری،محمد
تاریخ نشر :‭۱۳۷۰‬
ناشر :مرکز آموزش عالی امام خمینی
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
18.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان :بررسی سیستمهای هیدرولیک و پنوماتیک
پدیدآور :سادین،رضا
تاریخ نشر :‭۱۳۶۹-۷۰‬
ناشر :مرکز آموزش عالی امام خمینی
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
19.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان :بررسی اوضاع اقتصادی-اجتماعی روستای کندر
پدیدآور :منصور خاکی،علی اصغر
تاریخ نشر :‭۱۳۷۰‬
ناشر :مرکز آموزش عالی امام خمینی
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
20.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان :بررسی ویژگیهای دامداری و نقش آن در اقتصاد روستای قروه
پدیدآور :پروانه،علی
تاریخ نشر :‭۱۳۷۰‬
ناشر :مرکز آموزش عالی امام خمینی
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو