نمایش مختصر - فهرستگان یکپارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزی
صفحه آماده است.
نوع مدرک
موضوعات مرتبط
E_book ( ۲۴ )
English ( ۱۵ )
انگلیسی ( ۱۴ )
Learning ( ۱۳ )
Music ( ۹ )
Photo ( ۶ )
ناشران مرتبط
Cambridge. ( ۱۰ )
hayyan ( ۴ )
Novin. ( ۳ )
PANA. ( ۳ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:دیداری شنیداری لاتین‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۴۳۹ رکورد از ۲۶۴۹۵۹ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان :Congreso dela republica
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان :Britanica98
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
3.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان :Encarta encyclopedia2000
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
4.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان :Encarta: world Atlas
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
5.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان :Glory of the past
ناشر :Vista Ara.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
6.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان :The toefel Test
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
7.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان :Medline Demo Disk
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
8.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان :Nature
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
9.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان :Screensaver
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
10.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان :Oxford talking Dictionary
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
11.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان :Microsoft Internet Esplorer5.0
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
12.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان :Library Automation Software
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
13.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان :The Jungle book
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
14.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان :Toefel
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
15.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان :Grolier
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
16.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان :IFLANET
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
17.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان :Webster Encyclopedia
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
18.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان :Ms Danger
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
19.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان :Gardening
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
20.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان :Visions of Holland Yachtig Industry
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو