نمایش مختصر - فهرستگان یکپارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزی
صفحه آماده است.
نوع مدرک
موضوعات مرتبط
USA ( ۱۶۴۰ )
statistics ( ۶۶۵ )
pines ( ۳۰۱ )
wood ( ۲۹۸ )
forests ( ۲۸۳ )
pinopsida ( ۲۵۴ )
پدیدآوران مرتبط
et al.] ( ۱۳۷ )
Blyth, James E ( ۲۹ )
Maker, H. J ( ۲۲ )
Rudolf, Paul O ( ۱۷ )
Wilson, Alvin K ( ۱۷ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۳۷۴۳ رکورد از ۲۶۴۹۵۷ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
عنوان :Galls on shade trees and shrubs
پدیدآور :Spackman, Euerett W
تاریخ نشر :1970.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
عنوان :Sprinkler irrigation in the pacific northwest: a troubleshooter's guide
پدیدآور :Shearer, Marvin
تاریخ نشر :1965.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
3.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
عنوان :Crown gall
پدیدآور :Shannon, Emroy L
تاریخ نشر :[19 ].
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
4.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
عنوان :Mechanical and chemical methods of controlling pricklypear cactus
پدیدآور :Gay, Charles
تاریخ نشر :[19 ].
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
5.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
عنوان :Relation of rhizobia to alfalfa sickness in eastern Washington
پدیدآور :Weber, Deane F
تاریخ نشر :1996.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
6.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
عنوان :Selection of fertilizers
پدیدآور :Leedy, C. D
تاریخ نشر :[19 ].
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
7.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
عنوان :Control pink bollworms
پدیدآور :Durkin, John J
تاریخ نشر :[19 ].
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
8.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
عنوان :Physical and mechanical properties of molcucca albizzia grown in Hawaii
پدیدآور :Gerhards, C. C
تاریخ نشر :1966.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
9.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
عنوان :The pale western cutworm in eastern New Mexico
پدیدآور :Eyer, John R
تاریخ نشر :1957.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
10.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
عنوان :Apple scab control in home gardens
پدیدآور :MacSwan, Iain C
تاریخ نشر :1965.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
11.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
عنوان :The concept of plant analysis and how to take a leaf sample
پدیدآور :Stebbins, Robert L
تاریخ نشر :1972.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
12.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
عنوان :Appalachian trail users in the southern national forests: their characteristics, attitudes and management preferences
پدیدآور :Murray, Judith Buckley
تاریخ نشر :1974.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
13.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
عنوان :Concrete-lined ditches need maintenance
پدیدآور :Hohn, C. M
تاریخ نشر :1967.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
14.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
عنوان :Conservation practices for the wheat lands of New Mexico: proper land use, terracing, contour farming, summer following, timely tillage, crop residue management practices
تاریخ نشر :1949.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
15.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
عنوان :Longtime performance of sandwich panels in Forest Products Laboratory Experiment Unit
پدیدآور :Sherwood, G. E
تاریخ نشر :1970.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
16.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
عنوان :Montana christmas tree exports reach lowest level since survey was begun in 1942
پدیدآور :Spencer, John S
تاریخ نشر :1964.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
17.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
عنوان :Vega hay costs and returns in upper pecos river basian
پدیدآور :Garnett, Ed
تاریخ نشر :[19 ].
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
18.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
عنوان :Vegetation and cattle response to nitrogen-fertilized rangeland in south-central New Mexico
پدیدآور :Dwyer, Don D
تاریخ نشر :1971.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
19.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
عنوان :Nitrate poisoning from forage
تاریخ نشر :[19 ].
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
20.
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین
طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین[Final Report]
عنوان :Input requirements and production costs complete confinement swine rearing operations Texas high plains 1971
پدیدآور :Owens, T. R
تاریخ نشر :1971.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو